Kontakt: +48 607 464 934

Regulamin kursów

Regulamin szkolenia


1. Organizatorem szkolenia jest firma Detektyw Piotr Kościelny
2. Organizator oświadcza , że posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.( Dz.U.2013r. poz.1638 ) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
3. Szkolenie trwa łącznie 50 godzin zajęć dydaktycznych przy kursie podstawowym.
4. Szkolenie trwa łącznie 25 godzin zajęć dydaktycznych przy kursie rozszerzonym.
5. Po przesłaniu zgłoszenia oraz zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 30% kosztów szkolenia, Organizator potwierdzi e-mailem wpisanie Zgłaszającego na listę Uczestników.
6. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności za szkolenie.
7. O zakwalifikowaniu na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizator zachowuje prawo do zatrzymania zaliczki.
9. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi być pisemnie potwierdzona przez osobę zgłaszającą.
10. Osoba lub firma zgłaszającą osobę na szkolenie zobowiązana jest do zapłacenia należności organizatorowi szkolenia. Opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
11. Organizator zachowuje prawo do zmiany lokalizacji szkolenia. O fakcie i nowej lokalizacji organizator poinformuje uczestnika szkolenia w najkrótszym możliwym czasie.
12. Organizator może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenie bez podania przyczyn, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć organizator poinformuje osoby zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie oraz zwróci opłatę wpłaconą przez osoby zgłaszające na szkolenie.
13. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz z zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkolenia.
14. Dane osobowe uczestnika szkolenia są zbierane i przetwarzane przez organizatora szkolenia w celu realizacji zamawianej usługi.
15. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
16. Organizator oświadcza, nie ponosi odpowiedzialności za nie wydanie licencji detektywa uczestnikowi szkolenia przez organ upoważniony do wydania licencji detektywa w przypadku niedopełnienia przez uczestnika szkolenia formalności określonych w odrębnych przepisach.
17. Uczestnik szkolenia lub kandydat na uczestnika zobowiązany jest do poinformowania organizatora o zmianie danych kontaktowych.
18. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Jak zapisać się na szkolenie?
1. Zapoznaj się z Regulaminem szkolenia.
2. Pobierz kwestionariusz szkolenia.
3. Prześlij podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy na adres: biuro@detektyw-koscielny.pl
4. Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (do 24h)
5. W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpłać zaliczkę w wysokości 30% kosztu szkolenia.
6. Całość kwoty za szkolenie należy uregulować do dnia rozpoczęcia szkolenia.