Kontakt: +48 607 464 934

Kurs detektywa – podstawowy

KURS DETEKTYWA – PODSTAWOWY

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania licencji detektywa. Słuchaczom zostanie przekazana profesjonalna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Grupa docelowa:

Wymagania dla osoby ubiegającej się o licencje detektywa:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Rodzaj kursu:

Kurs podstawowy (50 godzin) – podstawy programowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013, poz.1638).

Cena kursu:

Kurs podstawowy: 1200 zł

 

Program kursu:

KURS PODSTAWOWY:

 

I Ochrona danych osobowych – 8 godzin dydaktycznych

1. Dane osobowe

2. Organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych.

4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

II Ochrona informacji niejawnych – 7 godzin dydaktycznych

1. Informacje niejawne.

2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Podział i klasyfikacja informacji niejawnych.

4. Zasady ochrony informacji niejawnych.

5. Dostęp do informacji niejawnych.

6. Sposoby i reguły przetwarzania informacji niejawnych.

7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

III Obowiązki i prawa detektywa – 15 godzin dydaktycznych

1. Ustawowe uprawnienia i kompetencje detektywa.

2. Obowiązki detektywa.

3. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywa.

 

IV Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych – 20 godzin dydaktycznych

1. Wytyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.

4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.

5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

6. Działalność regulowana, rejestr i jego forma.

7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.

8. Wybrane  zagadnienia  dotyczące  wykonywania  działalności  gospodarczej w  zakresie  usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

 

Informacje dodatkowe:

1 godzina dydaktyczna = 45 minut.

Podstawa prawna szkolenia: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2013, poz.1638).

Na podstawie wydanego zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu detektywa, nienagannej opinii komendanta powiatowego policji oraz pozytywnych badaniach psychologicznych – Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji wydaje absolwentowi licencję prywatnego detektywa.

 

Informacje o wykonawcy:

Firma detektywa Piotra Kościelnego działa na rynku od 2006 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą: Instytut Szkoleń Specjalnych „Keskin Savas”. W tym czasie Piotr Kościelny przeprowadził dziesiątki szkoleń z zakresu poprawy bezpieczeństwa uczennic wrocławskich szkół średnich.

Biuro detektywistyczne Piotra Kościelnego posiada wymagany ustawowo wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez MSWiA (nr wpisu: RD-25/2008).

Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr wpisu: 2.02/00149/2019)

 

Osoby prowadzące szkolenie:

Piotr Kościelny – prywatny detektyw, specjalista ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. windykacji terenowej. Prowadzi własne biuro detektywistyczne na terenie Wrocławia i Głogowa od 2006r. Instruktor samoobrony, instruktor rekreacji, instruktor sportu. W latach 2006-2015 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń w zakresie poprawy bezpieczeństwa kobiet, zarówno w szkołach, jak i prywatnych firmach. W latach 2009-2015 członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, w którym w latach 2012-2015 pełnił funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego.

Anna Mindziukiewicz – prywatny detektyw, specjalista ds. bezpieczeństwa. Właściciel biura detektywistycznego w Głogowie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zarządzania bezpieczeństwem.

Paweł Skołuda – prywatny detektyw, były oficer służb specjalnych, specjalista ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. ochrony VIP, specjalista ds. taktyki czarnej, zielonej oraz walki wręcz. Studiował na wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kurs negocjacji o zakładników.

 

Kontakt:

W celu dokonania rezerwacji szkolenia prosimy o kontakt:

 • tel. 607 464 934,
 • biuro@detektyw-koscielny.pl